News.

Seen at Cobouw!

Studio Solarix founders Marloes van Heteren and Reinier Bosch were guests at Cobouw’s “Gamechangers on Tour”and‘Trends & Transitions, both events aboutinnovative frontrunners in construction. Curious about our contribution? Read on quick!

Gamechangers on Tour
Studio Solarix talkedto editor-in-chief Eric Verweij and investigative journalist Thomas van Belzen about how Solar Design solar panels on facades make the world more beautiful and sustainable.

Currently, there are many bears on the road in construction. The lead time is long, exacting rules and not everyone is aware of applicable and effective innovations. Cobouw therefore launched the video series “Gamechangers” to create more attention for the innovation climate in the Netherlands. Marloes and Reinier took them along in Solarix’s voyage of discovery and how those bears can really be put off the road.

Solar panels in the pasture? Stick them against facades!
Currently, there is still a lot of investment in just solar panels on roofs or in meadows, but more than 250 square kilometers of facades are available in the Netherlands. Studio Solarix explained to Verweij and van Belzen that these are all potential energy sources. Why not take advantage of this?

Gamechangers emphasizes that there are many prejudices in construction. Studio Solarix shows that innovation is really possible and easy to realize. The innovative building Pharos in Hoofddorp is one of many examples. This old building has been decorated by Studio Solarix with colorful facades that generate energy efficiently and look beautiful. This brings us closer to our dream of effectively equipping as many facades as possible in the Netherlands with solar panels without making buildings “ugly”.

Don’t limit, but inspire
Van Belzen put Studio Solarix to the test: whether traditional black solar panels have a higher efficiency? Fortunately, we can prove that the Solar Design panels are also efficient and can pay for themselves. The business model that is currently being developed is based on a payback model of 8 to 9 years.

A characteristic of Studio Solarix’s solar panels is that technology and design are brought together to create a beautiful product that generates as much energy as possible and looks beautiful. The solar panels are therefore not limiting, but inspiring! This inspiration often comes from nature and the solar panels are then optimized for energy generation and that they match well with other building materials.

Dream and do
Studio Solarix’s dreams are not only about the wallet, but largely about the sustainable pursuit. That is why we are also working towards providing the majority of facades in the Netherlands with our Solar Design facades within 5 years. In addition, we are working towards a future with circular solar panels that can be used everywhere. However, we don’t just dream, we do!

There are so many possibilities in Dutch construction and Studio Solarix hopes, just like Gamechangers, to inform architects and project developers about innovations. This way we know that we can also generate energy with beautiful design facade panels. What can Dutch construction do? The lead time could be faster… This is already being realized abroad. Who’s in charge now?

The follow-up: Trends & Transitions
The episode of Gamechangers got a nice sequel, on March 25 Marloes was invited to join the online event about how we can make construction more sustainable and future-proof faster. Together with CEO Onno Dwars van Ballast Nedam Development she sat at the table. The message? “Now we’re just going to do it sustainably! And beautiful of course.”

Get inspired and watch the video of this interesting conversation below:

Solarcheck.

Curious about the possibilities of Studio Solarix facade panels
in your new construction or existing construction project?
By means of our non-binding Solarcheck we provide insight into
the possibilities and expected energy yield.

View the collections in use

Discover our collection

Nieuws.

Gezien bij Cobouw!

Studio Solarix oprichters Marloes van Heteren en Reinier Bosch waren te gast bij Cobouws ‘Gamechangers on Tour’ én ‘Trends & Transitions, beide events over innovatieve koplopers in de bouw. Benieuwd naar onze bijdrage? Lees snel verder!

Gamechangers on Tour
Studio Solarix ging in gesprek met hoofdredacteur Eric Verweij en onderzoeksjournalist Thomas van Belzen over hoe de Solar Design zonnepanelen op gevels de wereld mooier én duurzamer maken.

Momenteel zijn er in de bouw veel beren op de weg. De doorlooptijd is lang, veeleisende regels en niet iedereen is op de hoogte van toepasbare en effectieve innovaties. Cobouw lanceerde daarom de video serie ‘Gamechangers’ om meer aandacht te creëren voor het innovatieklimaat in Nederland. Marloes en Reinier namen ze hierin mee in de ontdekkingsreis van Solarix en hoe die beren toch wel echt van de weg te krijgen zijn.

Zonnepanelen in het weiland? Plak ze tegen gevels!
Momenteel wordt er nog steeds veel geïnvesteerd in enkel zonnepanelen op daken of in weilanden, maar er is voor meer dan 250 vierkante kilometer gevels beschikbaar in Nederland. Studio Solarix lichtte toe aan Verweij en van Belzen dat dit allemaal potentiële energiebronnen zijn. Waarom zouden we deze niet benutten?

Gamechangers benadrukt dat er veel vooroordelen in de bouw zijn. Studio Solarix laat zien dat innovatie toch écht kan en goed te realiseren is. Zo is het innovatieve gebouw Pharos in Hoofddorp een van de vele voorbeelden. Dit oude gebouw is door Studio Solarix aangekleed met kleurrijke gevels die efficiënt energie opwekken én er mooi uitzien. Zo komen we dichterbij onze droom om zoveel mogelijk gevels in Nederland effectief voorzien van zonnepanelen zonder dat gebouwen ‘lelijk’ worden.

Niet limiteren, maar inspireren
Van Belzen voelde Studio Solarix goed aan de tand: of traditionele zwarte zonnepanelen niet een hoger rendement hebben? Gelukkig kunnen we bewijzen dat ook de Solar Design panelen efficiënt zijn en zichzelf kunnen terugverdienen. Het business model dat momenteel ontwikkeld wordt is gebaseerd op een terugverdienmodel van 8 tot 9 jaar.

Kenmerkend voor de zonnepanelen van Studio Solarix is dat techniek en design bij elkaar gebracht worden om een mooi product te realiseren die én zoveel mogelijk energie opwekt én er prachtig uitzien. De zonnepanelen zijn dus niet limiterend, maar inspirerend! Deze inspiratie komt veelal uit de natuur en de zonnepanelen zijn vervolgens geoptimaliseerd voor energieopwekking en dat ze goed matchen met andere bouwmaterialen.

Dromen én doen
De dromen van Studio Solarix gaan niet alleen om de portemonnee, maar grotendeels om het duurzame streven. Daarom werken we ook toe naar om het merendeel van de gevels in Nederland binnen 5 jaar te voorzien van onze Solar Design gevels. Daarnaast werken we toe naar een toekomst met circulaire zonnepanelen die overal toepasbaar zijn. We dromen echter niet alleen, we doen ook!

Er zijn in de Nederlandse bouw zoveel mogelijkheden en Studio Solarix hoopt, net zoals Gamechangers, om architecten en projectontwikkelaars op de hoogte te brengen van innovaties. Zo weten we dat we met mooie design gevelpanelen ook nog energie kunnen opwekken. Wat kan de Nederlandse bouw doen? De doorlooptijd zou sneller kunnen… Dit wordt in het buitenland al gerealiseerd. Wie is er nu aan zet?

De opvolging: Trends & Transities
De aflevering van Gamechangers kreeg een leuk vervolg, op 25 maart mocht Marloes aanschuiven bij hét online event over hoe we de bouw sneller duurzaam en toekomstbestendig kunnen maken. Samen met CEO Onno Dwars van Ballast Nedam Development zat zij aan tafel. De boodschap? “Nu gaan we het gewoon Duurzaam doen! En mooi natuurlijk.”

Wordt ook geïnspireerd en kijk hieronder ook de video van dit interessant gesprek:

Solarcheck.

Benieuwd naar de mogelijkheden van Studio Solarix gevelpanelen
in jouw nieuwbouw of bestaande bouw project?
Doormiddel van onze vrijblijvende Solarcheck geven wij inzicht in
de mogelijkheden en verwachte energieopbrengst.

Bekijk de collecties in gebruik

Ontdek onze collectie