Headquarters Adyen – Amsterdam.

In the heart of Amsterdam, the empty Hudson’s Bay department store is being converted into the new headquarters of online payment platform Adyen. As part of making this monumental building more sustainable, Solarix provides specially designed solar panels in a matt black color.

Ayden Amsterdam

Adyen has the two newly-vacated Rokin buildings and the monumental Vleeshal behind it redeveloped in collaboration with contractorVan Wijnen, interior firm Tank and architectural firm Rijnboutt, project organization SGS, property managerCBRE and technical service provider ENGIE.

Circular building

Adyen’s sustainable and circular vision is central to the redevelopment of the monumental building, which fits in well with Solarix’s vision to accelerate the energy transition.

For example, one of Adyen’s most important wishes is to use the materials already present as much as possible. According to branch director Wesly Verhaert, Adyen “goes for the BREEAM certificate Very Good to Excellent, a quality label for minimal environmental impact during construction and the operational phase afterwards.”

In addition to reusing materials, Adyen also looked for the possibility of generating energy with one of the three new office buildings. Roy Leegwater, project leader at ENGIE Services West, explains: “By installing solar panels and redesigning the restaurant kitchen, Rokin 49 and the Vleeshal will become gas-free buildings.”

However, in view of the monumental nature of the buildings, such as the old Vleeshal, regular roof solar panels are not an option. Architect Rijnboutt and client ENGIE therefore opted for an aesthetic solution with Solarix design solar panels.

 

  Matt black solar panels for Adyen headquarters - Solarix

  Research into black solar panels

  Matt black solar panels for Adyen headquarters - Solarix

  Matt black energy-generating solar panels that match the color of the anthracite-grey roof tiles of the former Vleeshallen.

  Aesthetic preservation with black solar panels

  Adyen’s sustainable and circular vision fits in perfectly with our own vision, but as Solarix we also add an aesthetic dimension to it. Together with architect Rijnboutt, it was decided not to go for ‘regular’ black solar panels, but for a color that blends in with the current roof covering. Solarix has therefore developed matt black energy-generating solar panels especially for the Adyen headquarters that match the color of the anthracite gray roof tiles.

  The aesthetic color assignment was not the only great design challenge, because we also started working on the dimensions of the panels. These had to correspond to the grid dimensions of the existing framework. Solarix has developed specific dimensions for the solar panels especially for this.

  Based on circularity and sustainability, the old office buildings are optimally transformed for the Adyen head office and they receive energy-generating solar panels by Solarix that are not only effective, but also give an extra design dimension to the old monumental building.

   

  Matt black solar panels for Adyen headquarters - Solarix

  Our standard panel size 600 x 1290 mm was used for the first time in this project.

  Matt black solar panels for Adyen headquarters - Solarix

  The matt black panel is printed with a fine-mesh pattern in anthracite.

  Matte black solar panels for Adyen headquarters

  Specifically for this project, a mounting system was chosen with a technical appearance that matches the color of the panels.

  Matte black solar panels for Adyen headquarters

  How much energy does your project generate?

  In our non-binding Solarix SolarCheck we calculate how much energy your facade can generate based on satellite data and 3D project drawings.

  Solarix Solar Design Panels slimme stad

  Ontdek onze collecties

  Hotel Learders network 2022

  Voor de meest recente ontwikkelingen

  Do you have a question? Check out our frequently asked questions page

  Hoofdkantoor Adyen – Amsterdam.

  In het hart van Amsterdam wordt het lege warenhuis van Hudson’s Bay omgebouwd tot het nieuwe hoofdkantoor van online-betaalplatform Adyen. Als onderdeel van de verduurzaming van dit monumentale pand, verzorgt Solarix speciaal ontworpen zonnepanelen in een mat zwarte kleur. 

  Ayden Amsterdam

  Adyen laat de twee vrijgekomen Rokin nieuwbouwpanden en de monumentale Vleeshal erachter herontwikkelen in samenwerking met aannemer Van Wijnen, interieurbureau Tank en architectenbureau Rijnboutt, projectorganisatie SGS, vastgoedbeheerder CBRE en technisch dienstverlener ENGIE.

  Circulair bouwen

  Bij de herontwikkeling van het monumentale pand staat de duurzame en circulaire visie van Adyen centraal, welke goed aansluit op de visie van Solarix om de energietransitie te versnellen.

  Zo is een van Adyen’s belangrijkste wensen om de reeds aanwezige materialen zo maximaal mogelijk te gebruiken. Volgens vestigingsdirecteur Wesly Verhaert gaat Adyen “voor het BREEAM-certificaat Very Good tot Excellent, een kwaliteitslabel voor minimale milieu-impact tijdens de bouw en de operationele fase daarna.’

  Naast het hergebruiken van materialen zocht Adyen tevens naar de mogelijkheid om energie op te wekken met één van de drie nieuwe kantoorpanden. Roy Leegwater, projectleider bij ENGIE Services West, vertelt: “Door zonnepanelen te plaatsen en de restaurantkeuken anders te ontwerpen, worden Rokin 49 en de Vleeshal gasloze gebouwen.”

  Gezien de monumentale natuur van de panden, zoals de oude Vleeshal, zijn reguliere dak zonnepanelen echter geen optie. Architect Rijnboutt en opdrachtgever ENGIE kozen dan ook voor een esthetische oplossing met de design zonnepanelen van Solarix.

   

   Mat zwarte zonnepanelen voor hoofdkantoor Adyen - Solarix

   Onderzoek naar zwarte zonnepanelen

   Mat zwarte zonnepanelen voor hoofdkantoor Adyen - Solarix

   Matzwarte energieopwekkende zonnepanelen die qua kleur matchen met de antracietgrijze dakpannen van de voormalige Vleeshallen.

   Esthetische verduurzaming met zwarte zonnepanelen

   De duurzame en circulaire visie van Adyen sluit perfect aan bij onze eigen visie, maar als Solarix voegen we daar ook een  esthetische dimensie aan toe. Samen met architect Rijnboutt is besloten om niet voor ‘reguliere’ zwarte zonnepanelen te gaan, maar voor een kleur die opgaat in de huidige dakbedekking. Solarix heeft dan ook speciaal voor het Adyen hoofdkantoor matzwarte energieopwekkende zonnepanelen ontwikkeld die qua kleur matchen met de antracietgrijze dakpannen.

   De esthetische kleuropdracht was niet de enige mooie design uitdaging, want we zijn ook aan de slag gegaan met de maatvoering van de panelen. Deze moesten namelijk overeenkomen met de stramienmaten van het aanwezige raamwerk. Speciaal hiervoor heeft Solarix dan ook een specifieke maatvoering voor de zonnepanelen ontwikkeld.

   Vanuit circulariteit en duurzaamheid worden de oude kantoorpanden optimaal getransformeerd voor het Adyen hoofdkantoor en krijgen ze door Solarix energieopwekkende zonnepanelen die niet alleen effectief zijn, maar ook een extra design dimensie aan het oude monumentale pand geven.

    

   Mat zwarte zonnepanelen voor hoofdkantoor Adyen - Solarix

   Bij dit project is voor het eerst onze standaard paneel maat 600 x 1290 mm toegepast. 

   Mat zwarte zonnepanelen voor hoofdkantoor Adyen - Solarix

   Het mat zwarte paneel is bedrukt met een fijn mazig patroon in antrachiet.

   Mat zwarte zonnepanelen voor hoofdkantoor Adyen

   Specifiek voor dit project is gekozen voor een montage systeem met een technische uitstraling die in kleur aansluit bij de panelen. 

   Mat zwarte zonnepanelen voor hoofdkantoor Adyen

   Hoeveel energie wekt jouw project op?

   In de onze vrijblijvende Solarix SolarCheck berekenen we op basis van satellietdata en 3d project tekeningen hoeveel energie jouw gevel kan opwekken.

   Solarix Solar Design Panels slimme stad

   Ontdek onze collecties

   Hotel Learders network 2022

   Voor de meest recente ontwikkelingen

   Heb je een vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen pagina