a
a
Staalweg | Solarix

De Staal – Delft.

De historische binnenstad van Delft staat bekend om het leven op en aan de grachten. De boten, terrassen, bruggen en grachtenpanden. Dit karakteristieke gevoel komt terug in de De Staal. Deze iconische woontoren vormt het middelpunt van een bijzondere wijk die aan de oostkant van Delft wordt gebouwd door vastgoedontwikkelaar NovaForm.

3 delen met elk een eigen karakter
Gelegen langs de A13 zal De Staal als nieuwe entree voor Delft zichtbaar zijn. De markante woon-werktoren met appartementen en bedrijfsruimtes is ontworpen door du Croq & van Zutphen architecten. De woontoren is opgedeeld in 3 delen hiervoor is een samenwerking aangegaan met drie andere architectenbureaus. Onder supervisie van duCroq & van Zutphen ontwerpen Architectuurstudio AAAN, Studio RAP en CUBE architecten elk een deel van de woontoren.

Cube Architecten heeft het architectonisch ontwerp gemaakt voor het middelste deel van De Staal. In dit blok wordt design gecombineerd met de integratie van zonnepanelen van Solarix, waardoor de gevels van dit blok energie gaan opwekken voor de bewoners in de toren. In het gevelontwerp, geïnspireerd op een Delfts blauwe vaas, worden in de geknikte gevelpanelen Solar Design panelen geïntegreerd.
Cube Architecten creëert een dynamisch en verfijnt beeld door te spelen met lichte hellingshoeken, horizontaliteit en verticaliteit, waardoor een mooi vlechtwerk van gevelpanelen ontstaat. Deze opzet zorgt niet alleen voor een eigen identiteit en een wisselende beleving van de gevel op verschillende schaalniveaus en momenten van de dag, maar creëert in combinatie met de kleurstelling ook samenhang met de overige delen van de woontoren. 

Solar design voor De Staal in standaard maten.
In samenwerking met Solarix is het ontwerp uitgewerkt in standaard maatvoering met een blauw design uit de lijn collectie in verwijzing naar het Delftse kleurenpalet. De handgetekende lijnen in blauw witte kleurcombinaties zijn daarin een directe verwijzing naar de ambachtslieden die de prachtigste tekeningen maakten op het Delftse aardewerk.

Staalweg | Solarix

Type project: Nieuwbouw
Status:  In ontwikkeling
Klant: NovaForm
M2 Solarix panelen: 570 m²
Geschatte jaarlijks opgewekte energie: 34.300 kWh per jaar
Vergelijking energieverbruik huishoudens: 11,5 gem. huishoudens
Geschatte jaarlijkse CO2-reductie: 14.783 kg CO2
Is gelijk aan hoeveel bomen: 739 bomen

Staalweg | Solarix

Hoeveel energie wekt jouw project op?

In de onze vrijblijvende Solarix SolarCheck berekenen we op basis van satellietdata en 3d project tekeningen hoeveel energie jouw gevel kan opwekken.

Solarix Solar Design Panels slimme stad

Ontdek onze collecties

Hotel Learders network 2022

Voor de meest recente ontwikkelingen

Heb je een vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen pagina

a
a
Staalweg | Solarix

De Staal – Delft.

The historic city center of Delft is known for life on and around the canals. The boats, terraces, bridges and canal houses. This characteristic feeling is reflected in De Staal. This iconic residential tower is the center of a special neighborhood that is being built on the east side of Delft by real estate developer NovaForm.

3 parts, each with its own character
Located along the A13, De Staal will be visible as the new entrance to Delft. The striking residential-work tower with apartments and business spaces was designed by du Croq & van Zutphen architects. The residential tower is divided into 3 parts, for which a collaboration has been entered into with three other architectural firms. Under the supervision of duCroq & van Zutphen, Architectuurstudio AAAN, Studio RAP and CUBE architects each design a part of the residential tower.

Cube Architecten made the architectural design for the middle part of De Staal. In this block, design is combined with the integration of Solarix solar panels, so that the facades of this block will generate energy for the residents in the tower. In the facade design, inspired by a Delft blue vase, Solar Design panels are integrated in the bent facade panels.
Cube Architecten creates a dynamic and refined image by playing with slight angles of inclination, horizontality and verticality, creating a beautiful wickerwork of facade panels. This design not only ensures its own identity and a varying experience of the facade at different scale levels and times of the day, but, in combination with the color scheme, also creates cohesion with the other parts of the residential tower.

Solar design for De Staal in standard sizes.
In collaboration with Solarix, the design has been worked out in standard dimensions with a blue design from the line collection in reference to the Delft color palette. The hand-drawn lines in blue and white color combinations are a direct reference to the craftsmen who made the most beautiful drawings on the Delft pottery.

Staalweg | Solarix

Project type: New construction
Status:In development
Client: NovaForm
M2 Solarix panels: 570 m²
Estimated annual energy generated: 34,300 kWh per year
Household energy consumption comparison: 11.5avg. households
Estimated annual CO2 reduction: 14,783 kg CO2
Equals how many trees: 739 trees

Staalweg | Solarix

How much energy does your project generate?

In our non-binding Solarix SolarCheck we calculate how much energy your facade can generate based on satellite data and 3D project drawings.

Solarix Solar Design Panels slimme stad

Ontdek onze collecties

Hotel Learders network 2022

Voor de meest recente ontwikkelingen

Do you have a question? Check out our frequently asked questions page