Solarix | Van Happen Eindhoven

Van Happen.

De wereld van afvalverwerking verandert. Verduurzamen en circulair denken zijn belangrijke thema’s in de branche. Hoe denk je verder in verduurzamen en straal je als bedrijf dit ook uit? Voor Happen Containers zijn afvalinzameling, sortering, circulaire-economie en duurzaamheid kern bedrijfspijlers. Hun wens is een gevel die deze waardes ook uitstraalt; een gevel die de activiteiten van Van Happen laat zien en tegelijkertijd energie opwekt. Solarix en Van Happen hebben de handen ineengeslagen om tot een mooie oplossing voor de gevel te komen. In het ontwerp visualiseren pijlen opgebouwd uit energieopwekkende gevelpanelen de inzameling en sortering bij van afval bij Van Happen op een mooie manier.

Solar design integreren op bedrijventerreinen.
De golfplaat gevelbekleding bij het pand van Van Happen gaf een uitdaging om zonnepanelen op te monteren. Voor dit project heeft Solarix onderzoek gedaan naar verschillende mogelijkheden en een montage systeem samengesteld die geschikt is voor golfplaat gevels. De opgedane kennis schept veel mogelijkheden voor soortgelijke panden op bedrijventerreinen die met een verduurzamingsopgave aan de slag moeten. 

Circulariteit
De samenwerking met Van Happen Deze opgave heeft ons gestimuleerd verder te denken over onze eigen gevel zonnepanelen, een nieuwe stap te zetten in de circulariteit en reststromen in ons productieproces.

Van Happen | Solarix
Van Happen | Solarix

Type project: Herontwikkeling
Status: Gerealiseerd 2022
Klant: Van Happen
M2 Solarix panelen: 160 m²
Geschatte jaarlijks opgewekte energie: 14.300 kWh per jaar
Vergelijking energieverbruik huishoudens: 4,8 gem. huishoudens
Geschatte jaarlijkse CO2-reductie: 6.163 kg CO2
Is gelijk aan hoeveel bomen: 308 bomen

Solarix | Van Happen Eindhoven
Solarix | Van Happen Eindhoven
Solarix | Van Happen Eindhoven

Hoeveel energie wekt jouw project op?

In de onze vrijblijvende Solarix SolarCheck berekenen we op basis van satellietdata en 3d project tekeningen hoeveel energie jouw gevel kan opwekken.

Solarix Solar Design Panels slimme stad

Ontdek onze collecties

Hotel Learders network 2022

Voor de meest recente ontwikkelingen

Heb je een vraag? Bekijk onze veelgestelde vragen pagina

Solarix | Van Happen Eindhoven

Van Happen.

The world of waste processing is changing. Sustainability and circular thinking are important themes in the industry. How do you continue to think in terms of sustainability and do you also radiate this as a company? For Happen Containers, waste collection, sorting, circular economy and sustainability are core business pillars. Their wish is a facade that also radiates these values; a facade that shows Van Happen’s activities and generates energy at the same time. Solarix and Van Happen have joined forces to come up with a beautiful solution for the facade. In the design, arrows constructed from energy-generating facade panels visually visualize the collection and sorting of waste at Van Happen.

Integrating solar design on business parks.
The corrugated iron facade cladding at the Van Happen building presented a challenge to mount solar panels. For this project, Solarix has researched various options and put together a mounting system that is suitable for corrugated iron facades. The knowledge gained creates many opportunities for similar buildings on industrial estates that have to work on a sustainability challenge.

Circularity
The collaboration with Van Happen This assignment has stimulated us to think further about our own facade solar panels, to take a new step in circularity and residual flows in our production process.

Van Happen | Solarix
Van Happen | Solarix

Project type: Redevelopment
Status:Realized 2022
Client: Van Happen
M2 Solarix panels: 160 m²
Estimated annual energy generated: 14,300 kWh per year
Household energy consumption comparison: 4.8 avg. households
Estimated annual CO2 reduction: 6,163 kg CO2
Equals how many trees: 308 trees

Solarix | Van Happen Eindhoven
Solarix | Van Happen Eindhoven
Solarix | Van Happen Eindhoven

How much energy does your project generate?

In our non-binding Solarix SolarCheck we calculate how much energy your facade can generate based on satellite data and 3D project drawings.

Solarix Solar Design Panels slimme stad

Ontdek onze collecties

Hotel Learders network 2022

Voor de meest recente ontwikkelingen

Do you have a question? Check out our frequently asked questions page